Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Pełna nazwa uczelni: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Adres strony internetowej: https://www.unaminternacional.unam.mx/es/movilidad/entrante
Okres pobytu: semestr letni 2022/23 (30 stycznia – 9 czerwca 2023)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 na jeden semestr
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (którzy ukończyli 1. rok studiów na UW) i II stopnia
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika/dyrektora w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego – co najmniej B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta;

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską w procesie aplikacji:

 1. Skan paszportu (dokument musi być ważny przez cały okres pobytu w Meksyku),
 2. List motywacyjny, zawierający opis dotychczasowego przebiegu studiów i zdobytych osiągnięć (w j. hiszpańskim)
 3. List rekomendacyjny od wykładowcy lub władz jednostki (może być w j. hiszpańskim, angielskim lub francuskim),
 4. Karta Przebiegu Studiów (Transcript of Records) podpisana przez osobę upoważnioną w jednostce i opieczętowana (w j. angielskim),
 5. Lista przedmiotów, na które student uczęszcza w semestrze poprzedzającym (w j. angielskim).

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie – wiza nie jest wymagana na pobyty poniżej 180 dni.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz ewentualne zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UNAM należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • UNAM oferuje zajęcia w języku hiszpańskim – oferta dydaktyczna w j. hiszpańskim
  • Przedmioty w j. angielskim są oferowane jedynie przez niektóre jednostki – lista przedmiotów w j. angielskim – wybór przedmiotów prowadzonych wyłącznie w j. angielskim nie zwalnia z konieczności potwierdzenia znajomości j. hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2
  • Wybór przedmiotów prowadzonych w j. angielskim i wpisanie ich do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) traktowane jest jako oświadczenie znajomości języka angielskiego na wystarczającym poziomie, wymaganym do właściwego uczestnictwa w zajęciach w uczelni przyjmującej
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student jest zobowiązany do utworzenia konta w systemie rekrutacyjnym UNAM po rejestracji nominacji studenta przez BWZ UW i dopełnienie wszelkich formalności najpóźniej do 16.10.2022 r., w tym załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w formacie elektronicznym.
 • Zmiany w wyborze przedmiotów oraz w Porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement) student dokonuje najpóźniej do końca lutego 2023 r.

Więcej informacji dostępne jest na stronie: https://www.unaminternacional.unam.mx/es/blog/info-lic-estudiante-extranjero-nacional

 

Termin składania dokumentów: czwartek 29.09.2022 r. do godz. 12:00. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz, email: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Bud. Stary BUW, p. 207