Przeciw agresji

28 września 2016 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści.

Władze rektorskie postanowiły ponadto o powołaniu grupy roboczej ds. kontaktów z Policją w sprawie aktów agresji skierowanych przeciw zagranicznym studentom i doktorantom oraz monitorowania sytuacji na naszej uczelni.

W najbliższym czasie zostanie opracowany m.in. sposób postępowania w przypadku zaistnienia niepożądanych zjawisk i/lub aktów agresji oraz ustalony plan innych koniecznych do podjęcia działań.

Za koordynację prac grupy roboczej odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Zagranicą.

Prosimy o zgłaszanie do pani Sylwii Niewójt (e-mail: sylwia.niewojt@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 231) przypadków agresji i nienawiści w stosunku do studentów zagranicznych.
 1. Skład grupy roboczej:
    Ombudsman – p. Anna Cybulko
    Biuro Spraw Studenckich – Sekcja Studentów Zagranicznych – p. Bartosz Andrzejewski,
    Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) – p. Sylwia Niewójt, p. Sylwia Salamon,
  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu – p. Katarzyna Kucharska,
    Biuro Prasowe – p. Olga Laska.
 2. Komisja Rektorska ds Przeciwdziałania Dyskryminacji, kontakt:  dr Julia Kubisa.
 3. Podstawowe definicje
 4. Informacyjny Serwis Policji
 5. Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat sytuacji studentów z zagranicy w Polsce
 6. Apel Prezydium KRASP

Konferencje, wydarzenia
  Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję pt. „Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich„, 11 stycznia 2019 r.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję pt. „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”.

Akty prawne (wewnętrzne regulacje związane z zachowaniem w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa  w Uniwersytecie Warszawskim)

  ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

 ZARZĄDZENIE NR 2 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Ulotki antydyskryminacyjne na UW
„Równi”, Zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej [PL] [EN]
Poradnik antydyskryminacyjny

Kursy

  Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW
  e-learningowy kurs równościowy