Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Welcome to Poland

Konkurs  „Welcome to Poland” na dofinansowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie  polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

Termin naboru do konkursu mija 10 listopada 2021 roku o godz. 15.00. Wyniki naboru NAWA ogłosi do 30 kwietnia 2022 roku.

Wydziały i jednostki organizacyjne UW zainteresowane udziałem w konkursie „Welcome to Poland”, uprzejmie prosimy o przesłanie drogą e-mailową zgłoszenia wyrażającego chęć udziału w konkursie i skierowanie go do Biura ds. Wspomagania Rozwoju, do dnia 22.09.2021 na adres: bwr@uw.edu.pl.

Więcej informacji Newsletter BWR nr 127.

Wymiana bilateralna naukowców

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW)  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 1. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.
 2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej. Prosimy o zakładanie kont na adres e-mail założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).
 5. Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 6. Formą komunikacji z Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.
 7. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

Program Polskie Powroty 2021- nabór wniosków został zakończony

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 lipca 2021 r., do godz. 15: 00: 00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW dla zapraszanego naukowca, tak, aby zapraszany naukowiec mógł w imieniu UW złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 

Kontakt w BWZ: Joanna Wiszniewska, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Program Promocja języka polskiego – konkurs wewnętrzny na projekty- rozstrzygnięty

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 17.06.2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2021 r.
 • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 30.07.2021 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu tylko mailowo (skan) na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Kryteria oceny

Granty Interwencyjne NAWA – druga edycja (aktualizacja) – nabór wniosków zakończony.

Cel Programu i zasady ogólne:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Dopuszczalny czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

Termin oraz forma składania wniosków:

 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
 • Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.
 • Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny.
 • Decyduje kolejność złożenia wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA.

Limit wniosków został wyczerpany.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Kontakt w NAWA:
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390-35-64

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Program im. Ulama – konkurs został zakończony.

Konkurs wniosków został zakończony.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution”, który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWY, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

 

Program Profesura Gościnna – nabór wniosków zakończony

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej (dofinansowanie maksymalnie może wynosić 3 miliony złotych). Dodatkowo jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego (400 tysięcy zł).

Nabór wniosków w obu programach prowadzony został zakończony.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie.

Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres pracownika obsługującego wymianę z danym krajem z sekcji Współpracy Międzynarodowej wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – nabór wniosków zakończony

Cel programu i zasady ogólne:

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

·         wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów

·         wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia

·         poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 16.11.2020 r.

Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone: do 02.12.2020 r.

Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu  mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 16.11.2020 r.

Kryteria oceny

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska. Zasady tworzenia sieci w roku akademickim 2021/2022.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji o procedurach, sieciach, zasadach wnioskowania o fundusze
Przewodnik 2021-2022

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12
Kontakt w BWZ: Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434