Prawa i obowiązki koordynatora

Wydziałowy/instytutowy koordynator programu Erasmus:

 • odpowiada za realizację polityki europejskiej w macierzystej jednostce oraz za zgodność tej polityki z polityką uczelni;
 • inicjuje i/lub koordynuje zawieranie umów z uczelniami/instytucjami zagranicznymi;
 • nadzoruje przebieg współpracy zagranicznej w ramach Programu;
 • we współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów macierzystej jednostki o celach, możliwościach oraz zasadach finansowych Programu Erasmus;
 • współdecyduje o kryteriach kwalifikacji studentów i kryteriach podziału środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla studentów;
 • inicjuje i/lub uzgadnia politykę danej jednostki w zakresie wymiany (planu wyjazdów i przyjazdów) nauczycieli akademickich oraz innych pracowników;
 • inicjuje i/lub uzgadnia politykę danej jednostki w zakresie programu studiów/przedmiotów w językach obcych;
 • doradza, zatwierdza i/lub koordynuje działania mające na celu ustalenie programu studiów lub praktyki studenta podczas jego pobytu za granicą;
 • doradza, zatwierdza i/lub koordynuje działania mające na celu ustalenie programu studiów lub praktyki studenta zagranicznego;
 • zatwierdza i/lub koordynuje działania mające na celu uznanie programu studiów/praktyk zrealizowanego przez studenta za granicą do okresu studiów w uczelni;
 • promuje swoją jednostkę i uczelnię za granicą.

(Na podstawie m. in. Poradnika koordynatora programu Erasmus opublikowanego na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”