Program ERASMUS+ (2014/2015 – 2020/2021)
www.erasmusplus.org.pl

Mobilność Edukacyjna – rok akademicki 2014/2015
Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

 1. Rok akademicki 2014/2015 jest pierwszym, podczas którego będzie realizowany  nowy program Unii Europejskiej Erasmus+.
 2. Dotychczas opublikowano jedynie ogólny przewodnik po programie. Poniższe zasady mogą ulec niewielkim zmianom na podstawie wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


OGÓLNE  ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW  I  DOKTORANTÓW
NA STYPENDIUM Erasmus+ (typu KA1/1-HE)
I SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE

 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w poszczególnych jednostkach UW.
 2. Każda osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ typu KA1/1-HE, zwane dalej stypendium Erasmus+, jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim.
 3. Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki uzgodniły i zawarły międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać  tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2014/2015, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 4. Kwalifikacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.
 5. W celu przeprowadzenia kwalifikacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik danej jednostki UW, przedstawiciel Samorządu Studentów.
 6. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UW określa Komisja. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe, składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.
 7. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji na stypendium. Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.
 8. Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów. Podejmując decyzję Komisja kieruje się także wskazaniami zagranicznej uczelni partnerskiej co do wymaganego przez nią dokumentu potwierdzającego właściwy poziom znajomości właściwego języka.
 9. O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12), którzy są studentami UW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako stypendysta Erasmus+.
 10. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 11. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku studiów każdego stopnia studiów.
 12. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim.
 13. Doktoranci są studentami trzeciego stopnia studiów. Podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.
 14. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.
 15. Stypendium nie może być przyznane słuchaczowi studiów podyplomowych.
 16. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą.
 17. W jednym roku akademickim objętym jednym projektem typu KA1-HE dopuszcza się jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę, z zastrzeżeniem pkt. 20 oraz 21.
 18. Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie w formie pisemnej lub stosownie w systemie elektronicznym USOSweb o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię.
 19. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny – 10 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 20 i 21.
 20. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).
 21. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).
 22. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
 23. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na część studiów bez stypendium finansowego.
 24. Student może ubiegać się o stypendium z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę niż macierzysta) na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę).

  Nazwisko studenta zostanie wpisane do protokołu Komisji Kwalifikacyjnej tej jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią zagraniczną. W protokole tym zostanie także podana nazwa jednostki macierzystej studenta. W formularzu „zgłoszenie kandydata na wyjazd” należy przekreślić jednostkę kwalifikującą studenta i wpisać ręcznie jednostkę macierzystą studenta.

  Opiekunem naukowym studenta przed oraz w trakcie wyjazdu jest koordynator ds. mobilności jednostki macierzystej.
 25. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki, w której student realizuje studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inny wydział/inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji kwalifikacyjnej. Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy, którego postanowienie jest ostateczne.
 26. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Zaleca się, aby Komisje zarezerwowały co najmniej jedno miejsce dla studentów studiów międzyobszarowych. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co studenci danej jednostki.
 27. Stypendium Erasmus+ może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Student wstępnie zakwalifikowany z tzw. „cudzej umowy” bez spełnienia warunku „pokrewieństwa kierunków”, otrzymuje status uczestnika programu Erasmus+, o ile zagraniczna uczelnia partnerska wyrazi zgodę na jego przyjęcie na kierunek zgodny z realizowanym na UW.
 28. Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 12 marca 2014 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia protokoły postępowania kwalifikacyjnego Komisji z załączonymi listami rankingowymi wstępnie zakwalifikowanych studentów oraz podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do Biura Współpracy z Zagranicą UW.
 29. Kandydatom zgłoszonym w terminie do 12 marca 2014 r. będzie przyznane  stypendium     zgodnie z decyzją Komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi wystarczające fundusze stypendialne.
 30. W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych, prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy określi dodatkowe kryteria kwalifikacji.
 31. Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
 32. Studentom zakwalifikowanym po 12 marca 2014 r. przysługuje stypendium finansowe według kolejności zgłoszeń do Biura Współpracy z Zagranicą UW, pod warunkiem posiadania przez Uniwersytet wystarczających funduszy na przyznanie stypendium w wysokości określonej w pkt. 34 oraz 35, przy czym pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów prowadzonych wspólnie przez UW i uczelnie zagraniczne na podstawie zawartego porozumienia. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE.
 33. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium, rezygnuje z wyjazdu, koordynator ds. mobilności zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych. Sugeruje się zatem Komisjom kwalifikacyjnym sporządzanie obszernych rankingowych list rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus+.
 34. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
  • 500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 400 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 300 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 35. Studentowi zakwalifikowanemu przez Uniwersytet do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, będzie przyznane dodatkowo stypendium w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.
 36. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w punkcie 34) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
 37. Przed wyjazdem i przed sporządzeniem Porozumienia o Programie Studiów (e-Learning Agreement) student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Biura Współpracy z Zagranicą.
 38. Przed wyjazdem na stypendium, student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku /semestru /trymestru w uczelni zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.
 39. Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej kwalifikacji studentów na stypendia Erasmus+ będą publikowane na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz przekazywane niezwłocznie koordynatorom ds. mobilności.

Zatwierdził
Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
dnia 3 lutego 2014 r.

UWAGA!

Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Programu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim, dr. Jolanta Urbanik (szjourb@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 403), p.o. dyrektora Szkoły Języków Obcych, mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska (mwojciechowska@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 128) oraz Rada Koordynacyjna  ds. Certyfikacji Biegłości Językowej udzielają informacji oraz rad w sprawach dotyczących poziomu biegłości językowej oraz certyfikatów.


Data publikacji: 03 lutego 2014