Projekt pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 (PO WER)”
Zagraniczne studia cz
ęściowe

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Dotyczy studentów zakwalifikowanych jedynie na semestr zimowy

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że:

  1. przedłużenie jest możliwe za zgodą uczelni zagranicznej oraz macierzystego wydziału /instytutu;
  2. student* zobowiązany jest uzgodnić z koordynatorem ds. mobilności w macierzystej jednostce UW szczegółowe zasady przedłużenia pobytu;
  3. studentom przedłużającym studia o kolejny semestr w ramach programu PO WER PRZYSŁUGUJE stypendium w wysokości takiej samej, jak w semestrze pierwszym, na maksymalny okres do 10 miesięcy.

Deklaracje (formularze) będą przyjmowane do 15 listopada 2017 r.
Aby przedłużyć okres studiów za granicą, kontaktuj się z BWZ: m.kostecka@adm.uw.edu.pl .

Procedura przedłużania okresu studiów w uczelni zagranicznej – KROK PO KROKU

Krok 1
Uzyskaj zgodę uczelni zagranicznej (formularz: Extension of short-term studies as an Erasmus Student).

Krok 2
Prześlij wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz jako załącznik e-mail (wyłącznie w formacie PDF) do m.kostecka@adm.uw.edu.pl.

Krok 3
BWZ przesyła formularz do Twojego koordynatora UW ds. mobilności.

Krok 4
Po otrzymaniu zgody dziekana, dyrektora lub koordynatora na przedłużenie Twojego okresu studiów zagranicznych, BWZ prześle Ci: a) zaświadczenie w celu przedłożenia w uczelni zagranicznej, b) zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ, c) aneks do umowy indywidualnej.

Krok 5
Odeślij do BWZ podpisany oryginał aneksu do umowy indywidualnej oraz kopię karty EKUZ lub innego równoważnego ubezpieczenia ważnego na przedłużony okres studiowania.

Krok 6
Najpóźniej do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w kolejnym, przedłużonym trymestrze/semestrze, uzupełnij w USOSweb Porozumienie o programie studiów (e-Learning Agreement – e-LA). Koordynator musi zatwierdzić wybrane przedmioty w systemie!

UWAGA!   Stypendium na przedłużony okres studiów zostanie wypłacone na Twój wniosek po:

  1. dostarczeniu/przesłaniu oryginałów aneksu do umowy;
  2. uprzednim uzupełnieniu przedmiotów z drugiego semestru w e-LA, nie wcześniej niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem studiów w drugim semestrze;
  3. przesłaniu skanu zaświadczenia wystawionego przez uczelnię zagraniczną o uczęszczaniu na zajęcia i liczbie punktów ECTS zdobytych na wymianie w pierwszym semestrze (wzór zaświadczenia).

UWAGA!  Rata (10%) wynikająca z umowy zostanie wypłacona po powrocie, po rozliczeniu z wyjazdu, zgodnie z zawartą umową indywidualną.

* Studentem jest także uczestnik studiów doktoranckich.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 03.10.2017 r.
(Komunikat 18/17/SMS/2017/2018)

 


Data publikacji: 03 października 2017