Projekt pt. „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”
Zagraniczne studia cz
ęściowe

 PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Dotyczy studentów zakwalifikowanych jedynie na semestr zimowy

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że:

  1. przedłużenie jest możliwe za zgodą uczelni zagranicznej oraz macierzystego wydziału /instytutu;
  2. student* zobowiązany jest uzgodnić z koordynatorem ds. mobilności w macierzystej jednostce UW szczegółowe zasady przedłużenia pobytu;
  3. studentom przedłużającym studia w uczelni zagranicznej o kolejny semestr NIE PRZYSŁUGUJE

Deklaracje (formularze) będą przyjmowane do 15 listopada 2017 r.
Aby przedłużyć okres studiów za granicą, kontaktuj się z BWZ: m.kostecka@adm.uw.edu.pl .

Procedura przedłużania okresu studiów w uczelni zagranicznej – KROK PO KROKU

Krok 1
Do 15 listopada br. zgłoś chęć przedłużenia pobytu na adres: m.kostecka@adm.uw.edu.pl .

Krok 2
Uzyskaj zgodę uczelni zagranicznej (formularz: Extension of short-term studies as an Erasmus Student).

Krok 3
Prześlij wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz jako załącznik e-mail (wyłącznie w formacie PDF) do: m.kostecka@adm.uw.edu.pl .

Krok 4
BWZ przesyła formularz Twojemu koordynatorowi ds. mobilności UW.

Krok 5
Po otrzymaniu zgody dziekana, dyrektora lub koordynatora na przedłużenie Twojego okresu studiów zagranicznych, BWZ prześle Ci: a) zaświadczenie w celu przedłożenia w uczelni zagranicznej, b) zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ, c) aneks do umowy indywidualnej.

Krok 6
Odeślij do BWZ podpisany oryginał aneksu do umowy indywidualnej oraz kopię karty EKUZ lub innego równoważnego ubezpieczenia ważnego na przedłużony okres studiowania.

Krok 7
Najpóźniej do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w kolejnym, przedłużonym trymestrze/semestrze, uzupełnij w USOSweb Porozumienie o programie studiów (e-Learning Agreement – e-LA). Koordynator musi zatwierdzić wybrane przedmioty w systemie!

UWAGA!  Stypendium na przedłużony okres studiów może zostać przyznane w przypadku otrzymania przez Uniwersytet dodatkowych środków z Narodowej Agencji Erasmus+, w lutym 2018 r. Jeżeli Uniwersytet uzyska dodatkowe fundusze, BWZ  przekaże Ci informację o sposobie wypłaty stypendium na drugi semestr.

UWAGA!  Niezależnie od decyzji o przyznaniu stypendium na drugi semestr, druga rata stypendium (10%) za semestr pierwszy zostanie Ci wypłacona po powrocie z rocznego pobytu i rozliczeniu z BWZ, zgodnie z zawartą umową indywidualną.

* Studentem jest również uczestnik studiów doktoranckich.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 03.10.2017 r.
(Komunikat 17/17/SMS/2017/2018)

 


Data publikacji: 03 października 2017