Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2017/18

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. 3. tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc
(wyjazd w semestrze letnim)

UWAGA !
– Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw.3. tury NIE przysługuje stypendium Erasmus.
– Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

  • studenci, którzy ukończyli co najmniej 1. rok studiów pierwszego stopnia;
  • średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49, bez warunków i powtarzania etapu studiów;
  • znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
  • pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista niewykorzystanych miejsc);
  • studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej i drugiej tury (do czerwca 2017 r.) nie mogą uczestniczyć w trzeciej turze, chyba że zrezygnują z pierwotnie przyznanego im miejsca oraz funduszy Erasmus i przystąpią do konkursu na zasadach obowiązujących w trzeciej turze, czyli uzyskają status studenta Erasmus bez stypendium.

2. Wymagane dokumenty:

2.1.  Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW, z:

a) wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze letnim (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); w każdym przypadku należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym kandydat chciałby studiować.
b) uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora ds. mobilności macierzystego wydziału / instytutu.

2.2. zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego;
2.3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
2.4. oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+ (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader).

UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentówdo 31 października 2017 r.
Przyjmowane będą TYLKO kompletne zestawy dokumentów.

4. Miejsce składania dokumentów

Biuro Współpracy z Zagranicą UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28
w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa w stosunku do zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę do uczelni zagranicznej występuje BWZ.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 14.07.2017 r.
(Komunikat nr 12/17/SMS/2017/2018)


Data publikacji: 22 sierpnia 2017