Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2017/18

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. II tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium
(wyjazd w semestrze zimowym)

UWAGA !

 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym tylko do Austrii, Finlandii, Francji, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.
 • Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. II na wyjazdy w semestrze zimowym  przysługuje stypendium w wysokości 500 euro/miesięcznie.
 • Wyjazdy te będą finansowane z rezerwy  projektu 2016/17, więc studenci zakwalifikowani w ramach II tury NIE będą mogli przedłużyć ani zmienić terminu wyjazdu na semestr letni.
 • Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

 • studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów I stopnia;
 • średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49, bez warunków i powtarzania etapu studiów;
 • znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
 • pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista niewykorzystanych miejsc);
 • studenci zakwalifikowani w ramach I tury (do marca 2017 r.) mogą uczestniczyć w II turze, ale tylko w ramach wolnych miejsc swojej jednostki macierzystej.

2. Wymagane dokumenty:

2.1. podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW, z:

 • wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.
 • uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.

Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus macierzystego wydziału / instytutu.

2.2. zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;
2.3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
2.4. oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach LLP Erasmus i/lub Erasmus Mundus oraz Erasmus+.

UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentów:
do 6 lipca 2017 r. (UWAGA! 15 i 16 czerwca biuro nie pracuje). Przyjmowane będą TYLKO kompletne zestawy dokumentów.

4. Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28
w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa w stosunku do zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę do uczelni zagranicznej występuje BWZ.

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów bez prawa do stypendium zostanie otwarta po 7 lipca br.
Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 08.05.2017 r.
(Komunikat nr 7/17/SMS/2017/2018)


Data publikacji: 10 maja 2017