Podróże krajowe

Organizacja podróży

Zakup biletu

  • Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić w kasie lub za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity. Na stronie internetowej PKP Intercity można poprosić o wystawienie faktury VAT. Każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie, jest fakturą.
  • Bilety lotnicze komunikacji krajowej należy kupować wyłącznie za pośrednictwem Why not TRAVEL.

Podróż samochodem

Osoba wyjeżdżająca może uzyskać zgodę na odbycie podróży prywatnym samochodem. W takim przypadku Wyjeżdżający zobowiązany jest do zawarcia umowy z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.
Skierowanie na dodatkowe badania lekarskie pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne dla celów służbowych [docx]

Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do zagranicznych podróży służbowych następuje na podstawie  ewidencji przebiegu pojazdu, zatwierdzonej przez pracodawcę.


Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej określa:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2023 poz. 5)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.  2013 nr 0 poz. 167)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022 poz. 2302).