Northeastern Illinois University, Chicago, USA – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Northeastern Illinois University, Chicago
Link na stronę uczelni: www.neiu.edu
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
2
stypendia jednosemestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
Termin stypendium:
drugi semestr 2019/20
Wymagane dokumenty: 
–  w języku polskim:
  1. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49)
  2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez dziekana (kierownika jednostki)
  3. Oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z NEIU.”
  4. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. TOEFL, IELTS, SJO)
  5. CV
  6. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
–  w języku angielskim:
  1. Transcript of Records
  2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 6803,25USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.
  3. propozycja programu studiów w NEIU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)
Termin składania dokumentów: 20 września b.r. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w NEIU są do uzgodnienia z władzami jednostki.