Meksyk, El Colegio de Mexico – Stypendia dla studentów

 

Uczelnia: El Colegio de Mexico
Adres strony internetowejhttps://colmex.mx
Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki
Liczba stypendiów i długość pobytu:
6 stypendiów na semestr lub 3 stypendia na rok akademicki
Dla kogo:
studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej COLMEX https://oia.colmex.mx/index.php/exchange-students/exchange-mechanisms):
 1. Letter of support from the home institution.
 2. Application form properly filled out and signed.
 3. A statement of purpose addressed to the director of the Center of Studies in which you want to be enrolled.
 4. The official GPA record.
 5. Two academic support letters written in English or Spanish.
 6. Spanish language certificate with a minimum of C1 level (DELE) or equivalent.
Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć do COLMEX za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 01.10.2020 r.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na COLMEX można znaleźć w dokumencie Fact Sheet for foreign students.
Termin składania wniosków do BWZ07 września 2020 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.
Koordynator: Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24