Meijo University, Japonia

Adres strony internetowej:  https://www.meijo-u.ac.jp/english/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów)

Termin stypendium: semestr letni 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie*

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej oraz wskazaniem wybranej jednostki na uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka (minimum):
  • kandydaci na Meijo Exchange Program in Japanese (MEP-J) – JLPT N2;
  • kandydaci na Meijo Exchange Program in English (MEP-E) – B2: TOEFL iBT 68 or IELTS 5.5 or TOEIC 785 (400 Listening + 385 Reading).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską:

 1. Photograph of the face;
 2. Study plan at MU (in English or Japanese);
 3. Certificate of academic record issued by your university (in English or Japanese);
 4. Certificate of enrollment issued by your university (in English or Japanese);
 5. Letter of recommendation from your university (in English or Japanese);
 6. Bank Statement (in English or Japanese);
 7. JLPT record (Not required for MEP-E applicants);
 8. Certificate of health (in English or Japanese);
 9. Passport copy.

Więcej informacji: Flyer – exchange program

Uwagi:

 • * Wydziały dostępne dla kandydatów na program MEP-J: Faculty of Law, Faculty of Business Management, Faculty of Economics, Faculty of Foreign Studies, Faculty of Human Studies. Ostateczną decyzję o przydzieleniu kandydata do wydziału podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu za granicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 11.2024 r.poprzez system aplikacyjny Meijo University we wskazanych formatach plików.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania wniosków do BWZ: 23.08.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24