Kolumbia, Pontificia Universidad Javeriana – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Pontificia Universidad Javeriana

Adres strony internetowejwww.javeriana.edu.co

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
3 stypendia na rok akademicki lub 6 stypendiów na 1 semestr

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (minimum 2 lata studiów ukończone na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.

 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,

 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49),

 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),

 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),

 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w PUJ Factsheet 2021-II):

 1. Official presentation letter issued by Home University,

 2. Motivation letter stating the reasons why you want to study at PUJ,

 3. Certificate of academic course grades (transcript of records),

 4. Certificate of Spanish language proficiency (level B1),

 5. Copy of valid passport.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów PUJ do dnia 16.04.2021 r.

 • Lista przedmiotów oferowanych w języku angielskim.

Termin składania wniosków do BWZ: 01 marca 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń,
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24