Keio University, Tokyo

Uczelnia: Keio University, Tokyo

Adres strony internetowej: http://www.ic.keio.ac.jp/en/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Termin stypendium: drugi semestr 2021/22

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim)
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami na stronie.

 1. Study proposal
 2. One recommendation letter
 3. Official academic transcript
 4. Certificate of health*
 5. Passport copy
 6. Photo
 7. Certificate of financial support
 8. Application for Certificate of Eligibility (visa document)

Instrukcja rejestracyjna

Więcej informacji

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w: https://studyabroad-apply.gakuji.keio.ac.jp/inbound do dnia 5.10.2021r.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów w języku polskim do BWZ17 WRZEŚNIA 2021 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.eu.pl.
tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24