Keio University, Japonia – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Keio University
Adres strony internetowej:
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/
Okres pobytu:
semestralne lub roczne studia częściowe
Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na rok akademicki 2020-2021
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Istnieje możliwość aplikowania o stypendium JASSO (za pośrednictwem uczelni japońskiej).
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Propozycja Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacją na stronie internetowej Keio University):
 1. Online Application
 2. Study proposal
 3. Recommendation letter from an academic supervisor
 4. Official Transcript of academic
 5. Certificate of health
 6. 1 photograph
 7. Photocopy of passport
 8. Certificate of financial support
 9. Application for Certificate of Eligibility (visa document)
Uwagi:
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Więcej informacji o programie wymiany znajduje się w Keio University Exchange Program Information Sheet 2020-2021.
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 06.03.2020
 • Semestr letni – 11.09.2020
Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24
Koordynator: Anna Sadecka
e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 010