Opłaty za studia

Studenci zagraniczni, którzy nie są stypendystami Rządu RP lub rządu państwa obcego, Uniwersytetu Warszawskiego lub europejskich i innych programów stypendialnych, mogą odbyć cześć swoich studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim za odpłatnością na niżej przedstawionych warunkach finansowych:

Studentom polskiego pochodzenia przysługuje 30% zniżki.
Termin rejestracji on-line oraz składania dokumentów upływa 15 maja (na studia w semestrze zimowym oraz studia całoroczne) lub 15 listopada (na studia  w semestrze letnim)
Zarządzenie Rektora UW nr 26 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016.