Formularze

 

Podróże służbowe pracowników

  Wniosek wyjazdowy UW (informacje szczegółowe)

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach. Wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć:

  • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
  • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

Następnie formularz przekazywany jest tylko do Kwestury.

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają nauczyciele akademiccy i doktoranci zainteresowani uczestnictwem w programie wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

   Zlecenie zakupu biletu
Do WhyNotTRAVEL należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie zakupu biletu

  Zlecenie zakupu biletu na przelot tanią linią lotniczą
Do WhyNotTRAVEL należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą

  Umowa używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych
  Ewidencja przebiegu pojazdu

  Rachunek kosztów podróży

 

Umowy bilateralne (umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej)

1.     Zawieranie umów

   Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie / przedłużenie umowy o współpracy bilateralnej
 
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy o współpracy bilateralnej
 
Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie/przedłużenie umowy o wspólnych studiach

Procedura zawierania umów bilateralnych przez jednostki UW jest opisana tutaj.

 

2.     Potwierdzenie przyjęcia:

   gościa przyjeżdżającego w ramach umowy bilateralnej
  
studenta/doktoranta/stażysty zagranicznego

3.     Pokwitowanie odbioru diet

  Formularz

4.     Wyjazdy studentów na zagraniczne studia częściowe w ramach umów bilateralnych

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani studiami częściowymi w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

   Learning Agreement  – nie dotyczy stypendystów Erasmus+
Wypełniają studenci w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym/opiekunem wymiany. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

   Załącznik do porozumienia o programie zajęć (warunki zaliczenia przedmiotów) – nie dotyczy stypendystów Erasmus+

   Transcript of Records
O wydanie karty przebiegu studiów studenci UW zwracają się do sekretariatu/dziekanatu jednostki. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

 

5.     Wyjazdy studentów na letnie kursy językowe w ramach umów bilateralnych

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani uczestnictwem w letnim kursie językowym w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

 

Umowy rządowe

  Potwierdzenie przyjęcia kandydata zagranicznego przyjeżdżającego w ramach umowy rządowej

 

 Program Erasmus+

    Zgłoszenie przyjazdu nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć (STA)   (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)
    Zgłoszenie przyjazdu w celach szkoleniowych (STT) (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)

 

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

   Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie

Wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą dziekana/kierownika jednostki o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych, po uzgodnieniach dot. kwestii finansowych, w szczególności zasad współfinansowania projektu.

   Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu

 

Zakwaterowanie w domach gościnnych UW

Rezerwacja miejsc dokonywana jest bezpośrednio przez jednostki UW przyjmujące gości.
   Hera – formularz rezerwacyjny
    Sokrates – formularze rezerwacyjne: pobyt krótkoterminowy, pobyt długoterminowy

 

Wynajem sal w budynkach kampusu centralnego UW

  Formularz wynajmu sal w budynkach campusu centralnego UW      
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarcze UW.