Formularze

 

Podróże służbowe pracowników

  Wniosek wyjazdowy UW (informacje szczegółowe)

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach. Wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć:

  • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
  • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

Następnie formularz przekazywany jest tylko do Kwestury.

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają nauczyciele akademiccy i doktoranci zainteresowani uczestnictwem w programie wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

   Zlecenie zakupu biletu
Do WhyNotTRAVEL należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie zakupu biletu

  Zlecenie zakupu biletu na przelot tanią linią lotniczą
Do WhyNotTRAVEL należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą

  Umowa używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych
  Ewidencja przebiegu pojazdu

  Rachunek kosztów podróży

 

Umowy bilateralne (umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej)

1.     Zawieranie umów

   Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie / przedłużenie umowy o współpracy bilateralnej
 
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy o współpracy bilateralnej
 
Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie/przedłużenie umowy o wspólnych studiach

Procedura zawierania umów bilateralnych przez jednostki UW jest opisana tutaj.

 

2.     Potwierdzenie przyjęcia:

   gościa przyjeżdżającego w ramach umowy bilateralnej
  
studenta/doktoranta/stażysty zagranicznego

 

3. Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

   Formularz

Wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (par. 2, ust. 12 Regulaminu).

 

4.     Pokwitowanie odbioru diet

  Formularz

5.     Wyjazdy studentów na zagraniczne studia częściowe w ramach umów bilateralnych

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani studiami częściowymi w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

   Learning Agreement nie dotyczy stypendystów Erasmus+
Wypełniają studenci w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym/opiekunem wymiany. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

   Załącznik do porozumienia o programie zajęć (warunki zaliczenia przedmiotów) – nie dotyczy stypendystów Erasmus+

   Transcript of Records
O wydanie karty przebiegu studiów studenci UW zwracają się do sekretariatu/dziekanatu jednostki. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

 

6.     Wyjazdy studentów na letnie kursy językowe w ramach umów bilateralnych

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani uczestnictwem w letnim kursie językowym w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

 

Wymiana osobowa studentów i naukowców – stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

  Potwierdzenie przyjęcia kandydata zagranicznego przyjeżdżającego w ramach umowy rządowej

   Zgłoszenie z uczelni

Wypełniają pracownicy i doktoranci ubiegający się o wyjazd zagraniczny w ramach programu wymiany osobowej NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej. Wypełniony i podpisany formularz jest załącznikiem do wniosku wysyłanego wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA https://programs.nawa.gov.pl/login.

 

 Program Erasmus+

    Zgłoszenie przyjazdu nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć (STA)   (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)
    Zgłoszenie przyjazdu w celach szkoleniowych (STT) (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)

 

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

   Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie

Wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą dziekana/kierownika jednostki o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych, po uzgodnieniach dot. kwestii finansowych, w szczególności zasad współfinansowania projektu.

   Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu

 

Zakwaterowanie w domach gościnnych UW

Rezerwacja miejsc dokonywana jest bezpośrednio przez jednostki UW przyjmujące gości.
   Hera – formularz rezerwacyjny
    Sokrates – formularze rezerwacyjne: pobyt krótkoterminowy, pobyt długoterminowy

 

Wynajem sal w budynkach kampusu centralnego UW

  Formularz wynajmu sal w budynkach campusu centralnego UW      
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarcze UW.