ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Ministrowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) obecni na konferencji 14-15 maja w Erywaniu (Armenia) wyznaczyli priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego w latach 2015-2018. Na konferencji został także przyjęty nowy Przewodnik dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). W przewodniku przedstawiono podstawowe dokumenty oraz wskazówki dotyczące wdrażania ECTS. Przewodnik ma na celu przybliżenie niezbędnych informacji studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym instytucji szkolnictwa wyższego, jak również innym zainteresowanym osobom. Polskojęzyczna wersja będzie dostępna za kilka miesięcy.

OGÓLNE ZASADY ECTS:

Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia “Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowany Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu (Przeliczania) Punktów Zaliczeniowych pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi (od 1 do 60) przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką student musi włożyć w zaliczenie tych przedmiotów. Obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje grupowe i indywidualne, prace w bibliotece, pracę samodzielną w domu. Punkty mają wartość względną, tj. wyrażają nakład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku akademickiego. Zdarza się więc, że ten sam przedmiot może mieć inną wartość punktową w wypadku studiów na różnych kierunkach, np. socjologia na ekonomii to 10 pkt, a na prawie – 20 pkt. Punkty ECTS nie są kryterium wartościującym zajęcia, ale raczej rodzajem przelicznika, pozwalającego “przełożyć” oceny i zaliczenia uzyskane w innych uczelniach na system obowiązujący w instytucji macierzystej.

Student jest zobowiązany do zdobycia 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr. W celu uzyskania punktów za dany przedmiot niezbędne jest jego zaliczenie zgodnie z procedurami przewidzianymi w danej uczelni.

System ECTS gwarantuje uznanie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytych w innej uczelni na podstawie wcześniej sporządzonego porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement). Określa ono program studiów, jaki student zamierza zrealizować poza własnym uniwersytetem oraz liczbę punktów ECTS, która ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie to jest zawarte pomiędzy uczelnią macierzystą, uczelnią przyjmującą oraz studentem.

Drugim dokumentem niezbędnym do pełnego uznania okresu studiów poza własną uczelnią jest wykaz zaliczeń (Transcript of Records) sporządzony po zakończeniu okresu studiów. Odnotowuje się tu wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów (punkty ECTS), jak również wyniki w nauce, jakie student osiągnął, wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen, jak i w skali ECTS (stopnie ECTS). Punkty ECTS odzwierciedlają pracę włożoną przez studenta w celu zaliczenia danego przedmiotu, oceny ECTS określają natomiast jakość tej pracy. Podpisaną kopię wykazu powinny otrzymać wszystkie strony, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca oraz student.

UWAGA! Aby zorientować się, jaki poziom reprezentuje dany student i/lub lepiej zorganizować jego pobyt, niektóre uczelnie mogą zażądać przedłożenia wykazu zajęć zaliczonych w uczelni macierzystej przed przyjazdem studenta.

W ramach projektu Egracons (European Grade Conversion System – Europejski System Przeliczania Ocen), w którego prace zaangażował się także Uniwersytet Warszawski, udało się stworzyć narzędzie umożliwiające dokładną interpretację stopni otrzymanych na zagranicznej uczelni i uczciwe przeliczanie ich na oceny w instytucji macierzystej, co powinno przynieść korzyści zarówno studentom, pracownikom naukowym i pracownikom administracji uniwersyteckiej, jak i przyszłym pracodawcom.

W kwestiach dotyczących przeliczania ocen uzyskanych na innych uczelniach na oceny stosowane na UW prosimy o kontakt z mgr Jolantą Urbanikową – Pełnomocnikiem Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Potockich, pok. 63, tel. 22 55-21-403; 22 55-21-402; tel./fax 22 55-41-401, email: szjourb@adm.uw.edu.pl

W kwestiach związanych z Systemem ECTS na Uniwersytecie Warszawskim prosimy kontaktować się z właściwym wydziałowym/instytutowym koordynatorem ds. ECTS [Plik ECTS]

Z postanowieniami Procesu Bolońskiego wiąże się także systematyzacja dziedzin nauki (kody dziedzin).

AKTY PRAWNE  REGULUJĄCE UZNAWALNOŚĆ OKRESU STUDIÓW:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Pismo Prorektor ds. Studenckich w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych (19.10.2010)

ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UW
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS.

ZARZĄDZENIE NR 18 REKTORA UW
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez UW do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów.