Zobowiązania UW wynikające z karty ECHE

Program ERASMUS+
Zobowiązania Uniwersytetu wynikające z przyznania Karty Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE*)
przez Komisję Europejską


Uniwersytet

 

  1. będzie w pełni respektował zasadę przeciwdziałania dyskryminacji oraz zapewni równy dostęp i równe szanse uczestnikom wymiany ze wszystkich środowisk;

 

  1. będzie w pełni uznawać osiągnięcia studentów podczas studiów za granicą i jeśli to możliwe – praktyk – pod względem uzyskanych punktów (w systemie ECTS lub porównywalnym); wpisze pomyślnie zaliczone studia lub praktykę do końcowego wykazu zaliczeń (Suplementu do Dyplomu lub równoważnego dokumentu);

 

  1. nie będzie pobierać od uczestników wymiany opłat za studia, rejestrację, egzaminy lub dostęp do laboratoriów i bibliotek;

 

  1. będzie publikować z właściwym wyprzedzeniem i regularne uaktualniać katalog zajęć na stronie internetowej uczelni, aby zapewnić studentom przejrzystą informację i umożliwić właściwy wybór zajęć;

 

  1. zapewni studentom przyjeżdżającym pomoc w znalezieniu zakwaterowania;

 

  1. będzie realizował wymianę wyłącznie na podstawie wcześniej zawartych umów między instytucjami; umowy te ustalają odpowiednio role i zobowiązania stron oraz stosowanie wspólnych kryteriów dot. zapewnienia jakości w kwalifikacji, przygotowaniu, przyjmowaniu i integracji uczestników wymiany;

 

  1. sprawdzi, czy studenci wyjeżdżający są dobrze przygotowani do wymiany (m.in. posiadają wymagany poziom znajomości języka);

 

  1. będzie stosować zasadę, że wymiana studentów i pracowników w celach edukacyjno-szkoleniowych jest oparta na porozumieniu o programie studiów dla studentów i porozumieniu o mobilności dla pracowników, zawartym z wyprzedzeniem między instytucją macierzystą, instytucją przyjmującą oraz uczestnikiem wymiany;

 

  1. udzieli studentom przyjeżdżającym i wyjeżdżającym pomocy przy formalnościach wizowych (jeśli są wymagane);

 

  1. zapewni równe traktowanie i jednakową obsługę lokalnym i przyjezdnym uczestnikom wymiany;

 

  1. włączy przyjezdnych uczestników wymiany w codzienne życie uczelni;

 

  1. zapewni uczestnikom wymiany opiekę i wsparcia mentora;

 

  1. zapewni przyjezdnym uczestnikom wymiany właściwe wsparcie językowe;

 

  1. uzna wszystkie zajęcia wykazane w porozumieniu o programie studiów i zaliczy je do toku studiów, pod warunkiem, że zostały pomyślnie zaliczone przez studentów uczestniczących w wymianie;

 

  1. wyda przyjezdnym uczestnikom wymiany oraz ich uczelniom macierzystym wykazy zaliczeń zawierające pełen zapis uzyskanych osiągnięć akademickich;

 

  1. będzie wspierać powtórną integrację studentów powracających z zagranicy oraz wykorzysta ich doświadczenia dla dobra uczelni;

 

  1. upewni się, że pracownikom uznano okres pobytu za granicą w celu prowadzenia wykładów lub uczestnictwa w szkoleniach, oparty na umowach o mobilności;

 

  1. upewni się, że współpraca prowadzi do trwałych i zrównoważonych rezultatów dla obu instytucji partnerskich;

 

  1. zapewni odpowiednią pomoc pracownikom i studentom uczestniczącym w tych działaniach;

 

  1. wykorzysta wyniki projektów w sposób, który zmaksymalizuje ich wpływ na osoby i instytucje uczestniczące w wymianie oraz będzie propagować „peer learning” wśród szeroko pojętej społeczności akademickiej;

 

  1. umieści Kartę Erasmusa oraz Deklarację Polityki Erasmusa na głównej stronie internetowej uczelni;

 

  1. będzie nieustannie promować działania wspierane przez Program oraz rezultaty tych działań;

 

 1. Opublikuje w całości Deklarację Polityki Erasmusa (EPS) na stronie uczelni w ciągu miesiąca od podpisania Karty Erasmusa przez Komisję Europejską.

 

Ponadto Uniwersytet opublikuje listę strategicznych zagranicznych uczelni partnerskich.

 

*Karta ECHE daje prawo ubiegania się o fundusze UE w latach 2014-2020.

 

Zgodnie z zobowiązaniami Uniwersytetu Warszawskiego wynikającymi ze złożonego w maju 2013 r. wniosku o przyznanie przez Komisję Europejską wniosku o Kartę Erasmus Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)*.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus

Warszawa, 8.07.2013