Stypendia rządowe – oferty dla studentów

  CEEPUS 2016/2017

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowe oraz wchodzące w jego skład Polskie Biuro Programu CEEPUS ogłosiło konkurs wniosków w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS III. Do dnia 15. stycznia 2016r. można składać wnioski o rejestrację nowych lub prolongatę istniejących już sieci Programu CEEPUS.

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Cel programu – wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 1. tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska.
 2. przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
 3. prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

W roku 2016/2017 będą realizowane sieci, które:

 • zostaną zarejestrowane w systemie CEEPUS III do 15 stycznia 2016r.,
 • prześlą oryginały wniosków do Polskiego Biura CEEPUS do 15 stycznia 2016r.,
 • prześlą wszystkie oryginały „Letter of Intent” i „Letter of Endorsement” (wzory wniosków macierzystej uczelni oraz uczelni współpracujących, na zasadach określonych na stronie programu CEEPUS,
 • w ramach których, współpracować będą co najmniej 3 uczelnie różnych państw-sygnatariuszy porozumienia CEEPUS, na zasadach określonych na stronie programu CEEPUS,
 • posiadać będą wyraźnie sformułowany program, (w języku angielskim w aplikacji, w polskim jako oddzielny dokument). „Długookresowy Opis Programu” (Long Program Description) stanowi integralną część wniosku, musi być dołączony do oryginału wniosku przekazanego do Biura CEEPUS – w formacie dwóch (wersja polska i angielska) nieskompresowanych plików zapisanych na nośniku elektronicznym (CD/DVD).

Koszty wymiany (stypendia dla cudzoziemców oraz koszty przejazdu dla Polaków wyjeżdzających za granicę) refundowane są przez Polskie Biuro CEEPUS.

Więcej informacji (w tym: druki, adresy, oryginalny tekst porozumienia, informacje administracyjne) na stronie programu CEEPUS.

Pytania prosimy kierować do p. G. Andrejuk – BWZ UW (e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl) lub na adres Polskiego Biura CEEPUS (e–mail: ceepus@buwiwm.edu.pl).

  OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Oferta dotyczy wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2016/2017 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

Kandydatów na stypendia zagraniczne do wybranych krajów zgłasza UW. Doktoranci i nauczyciele akademiccy składają dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą w godz. 9.30-14.00, od poniedziałku do czwartku w następujących terminach:

 • do 25 listopada 2015 – do wszystkich krajów z wyjątkiem Chin, Grecji, Turcji, Ukrainy i Japonii;
 • do 22 grudnia 2015 – do Chin, Turcji i na Ukrainę;
 • do 25 marca 2015 – do Japonii.

Inne niż w ofercie BUWIWM terminy wynikają z potrzeby czasu na przygotowanie dokumentów, przedłożenie ich Rektorowi do podpisu i dostarczenie do BUWIWM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. 1);
 • życiorys naukowy (zał. 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3)
 • plan badawczy pobytu.

Pełna treść ofert na stronach:  http://buwiwm.edu.pl/informacje/ oraz http://buwiwm.edu.pl/umowy-biliteralne/

  CEEPUS 2015/2016

  STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO 2014

Dział współpracy naukowej i uniwersyteckiej ambasady Francji w Polsce ogłasza nabór do programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2014/2015. Wnioski można składać do 10 marca 2014, do następujących programów:

 • Master 2
 • Doktorat typu cotutelle

Programy te, przeznaczone dla polskich studentów, którzy kształcili się we Francji nie dłużej niż 12 miesięcy, mają na celu ożywienie wymiany naukowej pomiędzy Polską a Francją. Różne programy stypendialne są opisane na stronie Instytutu Francuskiego

Stypendium doktoranckie cotutelle pokrywa koszty trzech pobytów polskiego doktoranta we Francji, w ramach umowy cotutelle. Długość każdego pobytu wynosi maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim, do października do marca, w czasie trzech lat trwania stypendium. Ponieważ w Polsce na doktorat przeznacza się na ogół cztery lata, to wnioski o przyznanie stypendium cotutelle często składają kandydaci po pierwszym roku studiów doktoranckich.

Stypendium obejmuje zwłaszcza:

 • Zwrot kosztów studiów (do wysokości 610 euro)
 • Ubezpieczenie społeczne stypendysty
 • Prawo do miejsca w hotelu uniwersyteckim
 • Comiesięczne świadczenie w wysokości 770 euro/miesiąc

Aczkolwiek wszystkie dyscypliny nauki są brane pod uwagę, to w roku 2014/2015 następujące dziedziny będą traktowane priorytetowo: energetyka (energetyka atomowa, oparta na kopalinach i odnawialne źródła energii), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka atomowa, astronomia, nauki biologiczne i badania nad rakiem, biotechnologie, technologie IT. Kandydaci składają kompletną dokumentację. Wniosek można pobrać ze strony Instytutu francuskiego.

Skompletowane dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 marca 2014 do ambasady, która zorganizuje w swojej siedzibie komisje stypendialne złożone z ekspertów z danych dziedzin. Komisje oceniać będą kandydatów, ich projekty i wnioski, w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana w maju. Opiekę nad stypendystą będzie sprawowała ambasada Francji wspólnie z operatorem stypendiów, Campus France.

Odpowiedź na większość pytań można również znaleźć na stronie Instytutu francuskiego:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/Pr%C3%A9sentation_BGF_FR_2014-152.pdf
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/foire-aux-questions/