Universidade de Brasília (UnB), Brazylia

Adres strony internetowej: http://int.unb.br/br/
Liczba stypendiów i długość pobytu:

 • 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024 (25 sierpnia – 23 grudnia 2023)
 • 2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2023/24 (marzec – lipiec 2024)

Dla kogo: studenci studiów licencjackich (I rok studiów musi być zaliczony), magisterskich i doktoranckich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2) – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną w języku angielskim lub portugalskim:

 1. List nominacyjny wystawiony przez UW (Biuro Współpracy z Zagranicą po zakwalifikowaniu),
 2. Formularz zgłoszeniowy online,
 3. Karta Przebiegu Studiów / Transcript of Records (wystawia jednostka prowadząca studia),
 4. Skan paszportu (strona ze zdjęciem),
 5. Życiorys naukowy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu wystarczających funduszy podczas pobytu w Brazylii,
 7. Studenci studiów doktoranckich przedstawiają również projekt badawczy zgodny z międzynarodowymi standardami akademickimi.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie INT UnB Mobilidade acadêmica.
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani UnB nie pośredniczą w procesie. Informacje na ww. stronie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Osoby nominowane są zobowiązane dostarczyć do UnB wymagane dokumenty – zgodnie z informacją na stronie INT UnB Mobilidade acadêmica:
  • osoby rozpoczynające kształcenie w semestrze zimowym (25 sierpnia – 23 grudnia 2023) do 15.04.2023 r.
  • osoby rozpoczynające kształcenie w semestrze letnim (marzec – lipiec 2024) do 1 listopada 2023 r.
 • Przed wyjazdem student/doktorant zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

 

Termin składania wniosków do BWZ 27.02.2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora wymiany, przesyłając wiadomość z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 207 (Sekretariat)


Data publikacji: 29 czerwca 2021