Universidade de Brasília (UnB), Brazylia – nabór wniosków zakończony

Uczelnia: Universidade de Brasília (UnB)

Adres strony internetowej: http://int.unb.br/br/

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
4 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (I rok studiów musi być zaliczony), magisterskich i doktoranckich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną w języku angielskim lub portugalskim:

 1. List nominacyjny wystawiony przez UW (Biuro Współpracy z Zagranicą),
 2. Formularz zgłoszeniowy online,
 3. Karta Przebiegu Studiów / Transcript of Records (wystawia jednostka prowadząca studia),
 4. Skan paszportu (strona ze zdjęciem),
 5. Życiorys naukowy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu wystarczających funduszy podczas pobytu w Brazylii.
 7. Studenci studiów doktoranckich przedstawiają również projekt badawczy zgodny z międzynarodowymi standardami akademickimi.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Możliwość wyjazdu do Brazylii uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych odnośnie do zniesienia ograniczeń co do wjazdu na terytorium Kraju. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na UnB należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie INT UnB Exchange.
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani UnB nie pośredniczą w procesie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do UnB dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 01.11.2021 r.

Termin składania wniosków do BWZ 19 września 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24


Data publikacji: 29 czerwca 2021