Weber State University, Ogden, Utah – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Weber State University, Ogden, Utah
Link na stronę uczelni: http://www.weber.edu
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium na 1 semestr
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
UWAGA! Wybór dziedzin i przedmiotów zostanie przekazany do zatwierdzenia przez WSU
Termin stypendium: drugi semestr 2018/19
wymagane dokumenty: 
w języku polskim
 1. Zaświadczenie o średniej ocen
 2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki
 3. Oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z WSU.”
 4. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – certyfikat zewnętrzny, np. TOEFL, IELTS
 5. CV
 6. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 7. Kopia paszportu
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w języku angielskim
 1. Transcript of Records
 2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 7000 USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.
 3. propozycja programu studiów w WSU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)
Termin składania dokumentów: 05.06.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29c, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 2255 24 010
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w WSU są do uzgodnienia z władzami jednostki
UWAGA! Zgłoszenia kandydatów zostaną skonsultowane z WSU. Stypendium może zostać przyznane jedynie po zatwierdzeniu kandydatury przez uczelnię goszczącą.